Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Photo Gallary
Imporatant links
Feedback
NIRF

स्थानिक व्यवस्थापन समिती
शैक्षणिक वर्ष २०१२-२०१७
 
1 मा. श्री.र.भा.माडखोलकर चेअरमन
2 मा. प्रा.पी.सी.पाटील संस्था प्रतिनिधी सदस्य
3 मा. प्रा.आर.पी.पाटील संस्था प्रतिनिधी सदस्य
4 मा. डॉ.एस.पी.बांदिवडेकर संस्था प्रतिनिधी सदस्य
5 मा. श्री.एम.एम.तुपारे संस्था प्रतिनिधी सदस्य
6 सौ. व्ही. आर. बांदिवडेकर संस्था प्रतिनिधी सदस्य
7 मा. डॉ.पी.आर.पाटील प्राचार्य सचिव
8 मा. प्रा.एस.एम.पाटील शिक्षक प्रतिनिधी सदस्य
9 मा. प्रा.एस.एस.सावंत शिक्षक प्रतिनिधी सदस्य
10 मा. प्रा.ए.ए.माने शिक्षक प्रतिनिधी सदस्य
11 मा. श्री. आर.आर.देशपांडे शिक्षकेतर प्रतिनिधी सदस्य