NSS

https://nssiitm.files.wordpress.com/2016/06/nss-symbol.gif

NOT ME BUT YOU

f’kokth fo|kihB dksYgkiwj varxZr

j- Hkk- ekM[kksydj egkfo|ky;] panxM

 

             jk”V/hyk lsok ;kstuk foHkkx   

2020-21

1) Plantation

राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग . भा. माडखोलकर महाविद्यालय, चंदगड वनीकरण विभाग, चंदगड यांच्या वतीने महाविद्यालय परिसर व गायरानमध्ये विविध जातीच्या 220 झाडांचे वृक्षारोपण केले.        

3) Health Immunization Camp –

आजादी का अमृत महोत्सव निमित्त फिट इंडिया दौड/ली चे आयोजन केले. महाराष्ट्र शासन व आरोग्य विभागाच्या वतीने व प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या मदतीने महालसीकरण मोहीम पार पाडली. केंद्र शासनाच्या लसीकरण मोहिमेत सक्रिय सहभाग नोंदवत 100 % लसीकरण उद्दिष्ट साध्य केले.

    

4) Awareness Programmes/rallies/campaigns –

राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाच्या वतीने समाजोपयोगी असे विविध उपक्रम आयोजित करण्यात आले. जसे- कोरोना लसीकरण, विविध दिन, डिजिटल मध्यमाद्वारे covid-19 प्रबोधन, वृक्ष लागवड व संवर्धन, कायदा-सुव्यवस्था, मतदान जागृती, माझी वसुंधरा व हरित शपथ, दक्षता साप्ताह, इतर व्याख्याने ई.   

    

5) Estimated value of Assets created –

 

Durable Assets 2020-21

1) plantation

  25000

2)swachata Abhiyan

  15000

3) Vaccination ,Mask, Sanitizer , other help

100000

4)Other Activities

  40000

5)Travailing

    7000

Total -

187000

 

6) Awards -

7) POCSO Act related programmes –

     महिलांना कायदे व स्वसंरक्षण विषयी मार्गदर्शन केले व व्याख्यानाच्या माध्यमातून महिला सबलीकरणाविषयी प्रबोधन करण्यात आले.

 

8) Gender Sensitization –

    प्रा. अर्चना रेळेकर, डॉ स्नेहल पाटील यांनी महिला आरोग्य, साक्षरता, भृनहत्या, स्त्री-पुरुष समानते विषयी प्रबोधन केले.

9) Person with Disabilities –

 

10) Plastic free –

   महाविद्यालय परिसर व संभाजी चौक, चंदगड येथे राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या वतीने प्लास्टिक मुक्ति अभियान राबविले. यामध्ये 87 किलो कचरा जमा करून विल्हेवाट लावली. प्रबोधनाद्वारे विद्यार्थी व नागरिकामध्ये प्रदूषण जागरुकता निर्माण केली.

 

 

 

11) Adult Literacy –

शिक्षक दिन व सद्भावना दिवस आयोजित करून सुजान नागरिकत्वाची शपथ घेतली व प्रौढ साक्षरता जन जागृती केली.

 

12) Green Village –

 माझा गाव सुंदर गाव, माझी वसुंधरामाझा गांव कोरोनामुक्त गांवअभियान 5 दत्तक गावात राबवून या मोहिमेतून हरीतग्राम संकल्पना साकारली. लोकांची मानसिकता पूर्ववत करून त्यांचे जगने सुखकर केले.               

 

 

 

13) Other Outstanding Achievements -

   राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाच्या वतीने महाविद्यालयात व इतरत्र अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम आफलाईन/आनलाईन घेण्यात आले. जसे- अतिक्रमण हटविणे, ग्राम स्वच्छता, वनीकरण, जल साक्षरता, सांस्कृतिक उपक्रम, महिला सबलीकरण, अंध:श्रद्धा निर्मुलन इ. तसेच महापुरात रेस्क्यू ऑपरेशन केली, बचाव कार्य, शव वाहक, कोरोना योद्धे, पोलीस मित्र, आशावर्कर्स सोबती, गार्ड, गर्दी नियंत्रक, नगर पंचायत मित्र अशा विविध भूमिका स्वयंसेवकांनी पार पाडल्या. अर्थ हावर, आर्थिक मदत, पूरग्रस्तांना मदत, मास्क व सनिटायझर वाटप, विविध दिन इ. नाविन्यपूर्ण उपक्रम समजाच्या सेवेसाठी राबविण्यात आले.

 

lu २०१९­-२०

      ‘kSxkfNkd o”kZ २०१९­-२० e/khy egkfo|ky;krhy loZ izos’khr fo|kq;kZaP;klkBh uksVhl dk<wu jk”V/hyk lsok ;kstuse/;s izos’k ?ks.;kl foghr ueU;krhy vtZ Hk:u ?ks.;kr vkys- nSuafnuhlkBh egkfo|ky;kl 100Lo;alsodkaps ;qfuV eatqj vlwu n<kd [ksM;kr jkcfoY;k tk.kk­;k fo’ks”k EkelaLdkj f’kfcjklkBh 50 Lo;alsodkaP;k ;qfuVyk eatqjh feGkyh vkgs- ;ko”khZ izos’kklkBh fo|kq;kZapk izfrlkn mRre feGkyk- २२७ fo|kq;kZae/kwu eqyk[krhP;k ek/;ekrwu 100 Lo;alsodkaph vafre fuoM ;knh fuf’pr d:u R;kaps b­esy o vk/kkj fo|kihB osclkbZVyk fyad dj.;kr vkys-

    fn. //२०१९ jksth uokxrkaps Lokxr o jk”V/hyk lsok ;kstuk ;qfuVचे mn\?kkVu करण्यात आले- dk;Zdzekps v/;{k izkpk;Z Mk^- ih vkj ikVhy ;kuh Lo;alsodkauk ekxZn’kZu dsys-

nSuafnu dkedktklkBh ;ko”khZ xzkeh.k :X.kky;] rgfly dk;kZy;] cl LVs’ku, चाणक्य अकादमी, शिरगाव ग्रामस्वच्छता, egkfo|ky; ifjlj, गडस्वच्छता,  b- fBdk.kh श्रमदान dj.;kr vkले- lMsxqMoGs ;sFks [kM\Ms [kqnkbZ o ouhdj.k foHkkxkP;k enrhus oRR{kkjksi.k dj.;kr vkys-

       fo|kq;kZaP;k dykxq.kkuk oko ns.;klkBh egkfo|ky;kr fofo/k dk;Zdze o t;arh lekjaHk lktjs dj.;kr vkys-O;fDreRo fodkl] Li/kkZ ijh{kk ekxZn’kZu] lkaLdRfrd  dk;Zdzekaps vk;kstu dj.;kr vkysss- fo|kq;kZaPkh lektk’kh ukG tksMyh tkoh Eg.kwu dkagh lektkfHkeq[k dk;Zdzegh jkcfo.;kr vkys- tls­xjhc o xjtw fo|kF;kZuk vkFkhZd enr] ;qok ekfgrh nwr gh egkjk”V/ ‘kklu iqjLdRr ;kstuk] vkikrdkyhu O;oLFkki.k ;qfuVph LFkkiuk] IykfLVd eqfDr o ernku tutkxRrh] vo;o nku izcks/ku  j^yhps ;’kLoh vk;kstu  dj.;kr vkys- महापुरामुळे चंदगड तालुक्यातील अनेक गावे पाण्याखाली गेली. घरे, पिके, जनावरे व मनुष्य हानी मोठ्या प्रमाणात झाली. आरोग्य व मुलभुत गरजा भागविने मुश्कील झाले, अशा परीस्थितीत  आमच्या स्वयंसेवकांनी फार मोलाचे सहकार्य पार पाडले. ३५० कुटुंबाना अन्न-धान्य व जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करण्यात आले. ६५० + लोकांना आरोग्य सुविधा पुरविल्या. यासाठी तालुक्यातील काही गावांनी मदतीचा हात दिला. NGO ची ही मदत उत्तम मिळाली. पश्चिम भागातील लोकांना ओल्या दुष्काळाचा सामना करावा लागला महाविद्यालयाच्या NSS विभागाची त्यांना चांगली मदत झाली. त्याचप्रमाणे कोरोना योद्धे म्हणुनही  स्वयंसेवकांनी फार मोलाची कामगिरी निभावली. PASS RESQUE FORCE च्या मदतीने अनेकांचे जीव वाचविले. पोलीस मित्र व नगर पंचायत सहकारी म्हणूनही स्वयंसेवकांनी उत्तम भूमिका निभावली.यामध्ये मास्क, स्यानीटायझर वाटप केले व गर्दी टाळणे व सुरक्षित अंतर पाळण्याविषयी प्रबोधन केले.  

     dS- j- Hkk- ekM[kksydj ;kaP;k t;arh fnukfufe<k jk- ls- ;kstusP;korhus jDrnku f’kfcjkps vk;kstu dsys ४० रक्तदात्यांनी रक्तदान केले. jDrnkR;kapk m<ke izfrlkn feGkyk- ftYgk o jkT;Lrjh; fuca/k] oDrRRo Li/kkZaps vk;kstu gh dsys- n<kd [ksM;kph iwoZ pkpiuh d:u R;k xkokrhy ukxjhdkuk fo’oklkr ?ksowu frFks Jenku dj.;kr ;srs- ;ko”khZps fo’ks”k JelaLdkj f’kchj xzkeiapk;r इब्राहिमपूर ;k nRrd xkoh ;’kLohi.ks jkcfo.;kr vkys- nRrd xkoke/;s lekt fgrkph fofo/k dkes ikj ikM.;kr vkyh- यामध्ये ग्रामसफाई, अतिक्रमण हटाव, कृषी, दुग्ध व्यवसाय, आरोग्य शिबीर, महिला सबलीकरण, अंधश्रध्दा निर्मुलन, बेटी बचाव- बेटी पढाव, कायदेविषयक मार्गदर्शन ई. कार्यक्रम राबविण्यात आले. मोफत पशु चिकित्सा शिबीर घेतले. पाणी व्यवस्थापणासाठी २ लघु बंधारे बांधले. स्वयंसेवक व ग्रामस्थांसाठी योग व प्राणायाम मार्गदर्शन केले. विविध कालाव क्रीडा गुणांना वाव देण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले. संगीत रजनी कार्यक्रम घेतला.  panxM xkoke/kwu ernku o i;kZoj.k tutkxRrh j^yh dk<.;kr vkyh- xoesZaV QLV xzsM dkWyst] dks;Eiq ;qfuolhZVh] f’keksxk ³dukZVd´ ;sFks fn- 6&12&2019 rs fn- 12&3&2019 ;k dkyko/khr laiUUk >kysY;k uW’kuy bafVxzs’ku dWEilkBh³ NIC´ fuoM >kysY;k f’kokth fo|kihBkP;k la?kkps usrRRo j-Hkk-ek- egkfo|ky;kps izdYi vf/kdkjh izk- ,l- ,u- ikVhy ;kuk feGkyh- 10 fo|kF;kZaP;k la?kke/;s egkfo|ky;kP;k 7 Lo;alsodkuk la/kh feGkyh- la?kkus 6 jkT;ke/khy 21 fo|kihBkaP;k 155 fo|kF;kZae/;s fn\orh; dzekad iVdkor f’kokth fo|kihB o egkjk”V/kps ukoa mTToy dsys- egkfo|ky; o fo|kihBkP;k orhus la?kkps vfHkuanu dj.;kr vkys- egkfo|ky;kps izkpk;Z o [ksMwr ifjokjkps eksykps lgdk;Z ykHkys- loZ fu;kstuklkBh o dk;Zflfn\/klkBh jk-ls-;kstusPks izdYi vf/kdkjh] loZ lferh lnL;  ;kuh fo’ks”k ifjJe ?ksrys-

          

DEPARTMENT OF N. S. S. 2016-17
Extension Activities

Name of activity Organizingunit/collaborative agency Year of activity Number of teachers Number of students participated in such activity
Population Day College 11/07/2018 05 100
Gram Swachata Grampanchayt Kerawade

28/07/2016

31/07/2016

05 100
Rally for organ donation College/ Rural Hospital 01/09/2016 05 100
Independence Day NSS 15/08/2016 05 100
Guidance for competitive Exam College 17/08/2016 05 100
Raksha bandhan
Gram Swachata
NSS & Police Station 01/08/2006 05 100
NSS Day NSS 24/09/2016 05 100
Disaster Management NSS 03/10/2106 05 100
Biodiversity Conservation Forest Department 05/10/2016 05 100
National Voter Day Tahshil Office 25/01/2017 05 100

DEPARTMENT OF N. S. S. 2017-18
Extension Activities

Name of activity Organizingunit/collaborative agency Year of activity Number of teachers Number of students participated in such activity
Population Day College 11/07/2018 05 100
Tree plantation N.B. Patil Jr. College,Chandgad

23/07/2017

05 100
Gram Swachata Grampamchayat Kanur, Chandgad, Police Station 23/07/2017
13/08/2017/
10, 16, 17/09/2017 
05 100
Raksha bandhan N. B. Patil Jr. College, Chandgad 07/08/2017 05 100
Guidance for competitive Exam College 07/08/2017 05 100
NSS Day NSS 24/09/2016 05 100
Blood Donation K L E Hospital 01/12/2017 04 31
Matdar jagruti Rally NSS 03/10/2106 05 100
Tree plantation N. B. Patil Jr. College, Chandgad 15/08/2017 05 100
Blood Donation K L E Hospital 01/12/2015 04 27
Mahila Melava Grampanchayat Naganwadi 2015-16 05 53